جهان سوم جاییست که محبت را "خریت" میدانند!


چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰
قلب زخم خورده
سها

قلب زخم خورده...

 

قلب زخم خورده ام را نه دیگر

 

خیال عشق تو تسلی می دهد

 

نه زهر نیش روزگار، ناکارترش می کند

 

مانده ام میان راه

 

مبهوت و پرهراس

 

روی پل شکسته و لغزان

 

نه شهامتی هست برای بازگشت

 

نه راهی برای رسیدن

 

صدایی در گوشم یکریز زمزمه می کند

 

شاید هم اینجا آخر دنیا باشد ...

 

 

+ ۱۲:۱۴ بعد از ظهر یکی از ما دو تا!